27 Tāmen xiàng mùtou shuō , nǐ shì wǒde fù . xiàng shítou shuō , nǐ shì shēng wǒde . tāmen yǐ bēi xiàng wǒ , bú yǐ miàn xiàng wǒ . jízhì zāoyù huànnàn de shíhou què shuō , qǐlai zhĕngjiù wǒmen .