30 Suǒyǐ nǐ yào xiàng tāmen yùyán zhè yīqiè de huà , gōngjī tāmen , shuō , Yēhéhuá bì cóng gāo tiān hǒu jiào , cóng shèng suǒ fā shēng , xiàng zìjǐ de yáng qún dàshēng hǒu jiào . tā yào xiàng dì shang yīqiè de jūmín nà hǎn , xiàng chuaì pútào de yíyàng .