16 Shǒulǐng hé zhòng mín jiù duì jìsī , xiānzhī shuō , zhè rén shì bú gāisǐ de , yīnwei tā shì fèng Yēhéhuá wǒmen shén de míng , xiàng wǒmen shuōhuà