15 Yēhéhuá shuō , wǒ bìng méiyǒu dǎfa tāmen , tāmen què tuō wǒde míng shuō jiǎ yùyán , hǎo shǐ wǒ jiāng nǐmen hé xiàng nǐmen shuō yùyán de nàxiē xiānzhī gǎn chū qù , yītóng mièwáng .