7 Liè guó dōu bì fúshì tā hé tāde ér sūn , zhídào tā bĕn guó zāo bào de rìqī lái dào . nàshí , duō guó hé dà jūnwáng yào shǐ tā zuò tāmende núpú .