14 Yīnwei wàn jūn zhī Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , wǒ yǐ jiāng tiĕ è jiā zaì zhèxie guó de jǐngxiàng shang , shǐ tāmen fúshì Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ , tāmen zǒng yào fúshì tā . wǒ yĕ bǎ tiānyĕ de zǒushòu gĕi le tā .