14 Yēhéhuá shuō , wǒ bì beì nǐmen xún jiàn , wǒ yĕ bì shǐ nǐmen beìlǔ de rén guī huí , jiāng nǐmen cóng gè guó zhōng hé wǒ suǒ gǎn nǐmen dào de gè chù zhāo jù le lái , yòu jiāng nǐmen daì huí wǒ shǐ nǐmen beìlǔ lüè líkāi de dìfang . zhè shì Yēhéhuá shuō de .