11 Yīn wǒ yǔ nǐ tóng zaì , yào zhĕngjiù nǐ , yĕ yào jiang suǒ gǎnsàn nǐ dào de nàxiē guó mièjué jìng jǐn , què bú jiāng nǐ mièjué jìng jǐn , dǎo yào cóng kuān chéng zhì nǐ , wàn bùnéng b4 fá nǐ ( bù fá nǐ huò zuò yǐ nǐ wèi wú zuì ) . zhè shì Yēhéhuá shuō de .