8 Wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō , dào nà rì , wǒ bì cóng nǐ jǐngxiàng shang zhé duàn chóudí de è , niǔ kāi tāde shéng suǒ . waìbāngrén bùdé zaì shǐ nǐ zuò tāmende núpú .