32 Shì yīn Yǐsèliè rén hé Yóudà rén yīqiè de xiéè , jiù shì tāmen hé tāmende jūnwáng , shǒulǐng , jìsī , xiānzhī , bìng Yóudà de zhòngrén , yǐjí Yēlùsǎlĕng de jūmín suǒ xíng de , rĕ wǒ fānù .