12 Wàn jūn zhī Yēhéhuá rúcǐ shuō , zaì zhè huāng feì wú rénmín wú shēngchù zhī dì , bìng qízhōng suǒyǒude chéngyì , bì zaì yǒu mùrén de zhù chù . tāmen yào shǐ yáng qún tǎng wò zaì nàli .