6 Kàn nǎ , wǒ yào shǐ zhè chéng déyǐ quányù ān shū , shǐ chéng zhōng de rén dé yīzhì , yòu jiang fēngshèng de píngān hé chéngshí xiǎnmíng yǔ tāmen .