17 Suǒyǐ Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐmen méiyǒu tīng cóng wǒ , gèrén xiàng dìxiōng línshè xuāngào zìyóu . kàn nǎ . wǒ xiàng nǐmen xuāngào yíyàng zìyóu , jiù shì shǐ nǐmen zìyóu yú dāo jiàn , jīhuāng , wēnyì zhī xià , bìngqiĕ shǐ nǐmen zaì tiān xià wàn guó zhōng pāo lái pāo qù . zhè shì Yēhéhuá de huà .