15 Wǒ cóng zǎo qǐlai , chāiqiǎn wǒde púrén zhòng xiānzhī qù , shuō , nǐmen gèrén dāng huí tóu , líkāi è dào , gǎi zhēng xíngwéi , bù suícóng shìfèng bié shén , jiù bì zhù zaì wǒ suǒ cìgĕi nǐmen hé nǐmen lièzǔ de dì shang . zhǐshì nǐmen méiyǒu tīng cóng wǒ , yĕ méiyǒu zè ĕr ér tīng .