20 Zhòng shǒulǐng jìn yuàn jiàn wáng , què xiān bǎ shū juǎn cún zaì Wénshì Yǐlìshā mǎ de wū neì , yǐhòu jiāng zhè yīqiè huà shuō gĕi wáng tīng .