14 Yēlìmǐ shuō , nǐ zhè shì huǎng huà , wǒ bìng bú shì tóu jiàng Jiālèdǐ rén . yī lì yǎ bù tīng tāde huà , jiù ná zhù tā , jiĕ dào shǒulǐng nàli .