29 Ge chéng de rén yīn mǎ bīng hé gōngjiànshǒu de xiǎngshēng jiù dōu taópǎo , jìnrù mì lín , pá shang pánshí . ge chéng beì piĕ xià , wú rén zhù zaì qízhōng .