12 Jiù daìlǐng zhòngrén qián wǎng , yào hé ní tàn yǎ de érzi Yǐshímǎlì zhēng zhàn , zaì Jībiàn de dà shuǐ páng ( huò zuò dà shuǐ chí páng ) yùjiàn tā .