12 Nà déng yì jìnrù Āijí dì , zaì nàli jìjū de , jiù shì suǒ shèngxia de Yóudà rén , wǒ bì shǐ tāmen jǐn dōu mièjué , bì zaì Āijí dì pú dǎo , bì yīn dāo jiàn jīhuāng mièjué . cóng zuì xiǎo de dào zhì dà de dōu bì zāo dāo jiàn jīhuāng ér sǐ , yǐzhì líng rén rǔmà , jīnghaì , zhòuzǔ , xiūrǔ .