25 Wàn jūn zhī Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , nǐmen hé nǐmen de qī dōu kǒu zhōng shuō , shǒu lǐ zuò , shuō , wǒmen déng yào chánghuán suǒ xǔ de yuàn , xiàng tiān hòu shāoxiāng , jiāo diàn zhaì . xiànzaì nǐmen zhǐguǎn jiāndéng suǒ xǔ de yuàn ér chánghuán ba .