9 Mǎ pǐ/yǎ shang qù ba . chēliàng jí xíng ba . yǒng shì , jiù shì shǒu ná dùnpái de Gǔshí rén hé Fú rén ( yòu zuò lì bǐ yà rén ) , bìng là gōng de Lùdé zú , dōu chū qù ba .