4 Yīnwei rìzi jiāng dào , yào huǐmiè yīqiè Fēilìshì rén , jiǎnchú bāngzhu Tuīluó , Xīdùn suǒ shèngxia de rén . yuánlái Yēhéhuá bì huǐmiè Fēilìshì rén , jiù shì jiā fĕi tuō hǎidǎo yú shèng de rén .