44 Duǒbì kǒngjù de bì zhuì rù xiàn kēng . cóng xiàn kēng shang lái de bì beì wǎngluó chán zhù . yīn wǒ bì shǐ zhuī tǎo zhī nián líndào Móyē . zhè shì Yēhéhuá shuō de .