28 Yǒu cóng Bābǐlún zhī dì taóbì chūlai de rén , zaì Xī \'ān yáng shēng bàogào Yēhéhuá wǒmen de shén bàochóu , jiù shì wèi tāde diàn bàochóu .