41 Shì shā kè ( jiù shì Bābǐlún ) hé jìng beì gōng qǔ , tiān Xiàsuǒ chēngzàn de hé jìng beì zhān jū . Bābǐlún zaì liè guó zhōng hé jìng biàn wèi huāng cháng .