9 Wǒmen xiǎng yīzhì Bābǐlún , tā què méiyǒu zhì hǎo . líkāi tā ba . wǒmen gèrén guī huí bĕn guó . yīnwei tā shòu de shĕnpàn tōng yú shàngtiān , dádào qióng cāng .