26 Wǒ mín ( yuánwén zuò mín nǚ ) nǎ , yīngdāng yào shù má bù , gún zaì huī zhōng . nǐ yào bēi shāng , rú sāng dú shēng zǐ tòng tòngkū haó , yīnwei miè méng de yào hūrán líndào wǒmen .