2 Nǐ dāng zhàn zaì Yēhéhuá diàn de ménkǒu , zaì nàli xuānchuán zhè huà shuō , nǐmen jìn zhèxie mén jìngbaì Yēhéhuá de yīqiè Yóudà rén , dāng tīng Yēhéhuá de huà .