10 Wǒ yào wèi shānlǐng kūqì bēiāi , wèi kuàngyĕ de cǎo cháng yáng shēng āi haó . yīnwei dōu yǐ gān jiāo , shènzhì wú rén jīngguò . rén yĕ tīng bú jiàn shēngchù wū jiào , kōng zhōng de fēiniǎo hé dì shang de yĕshòu dōu yǐ taó qù .