13 Yēhéhuá shuō , yīnwei zhè bǎixìng lí qì wǒ , zaì tāmen miànqián suǒ shèlì de lǜfǎ méiyǒu zūnxíng , yĕ méiyǒu tīng cóng wǒde huà .