We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Yī shén , jiù shì zhòngrén de fù , chāo hū zhòngrén zhī shǎng , guàn hū zhòngrén zhī zhōng , yĕ zhù zaì zhòngrén zhī neì .