10 Nǐmen zhè Suǒduōmǎ de guān zhǎng a , yào tīng Yēhéhuá de huà . nǐmen zhè Gémólā de bǎixìng a , yào zhāi ĕr tīng wǒmen de shén de xùn huì .