We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Dào nàshí zhè gāo dà guānghuá de mín , jiù shì cóng kāi guó yǐlái jíqí kĕ wèi , fèn dì jiè jiàntà rén de , tāmende dì yǒu jiāng hé fēnkāi , tāmen bìjiāng lǐwù fèng gĕi wàn jūn zhī Yēhéhuá , jiù shì fèng dào Xīānshān , Yēhéhuá ānzhì tā míng de dìfang .