We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
3 Yēhéhuá shuō , wǒ púrén Yǐsaìyà zĕnyàng lù shēn chì jiǎo xíng zǒu sān nián , zuòwéi guān hū Āijí hé Gǔshí de yùzhào qí jī .