We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Tímǎ dì de jūmín ná shuǐ lái , sòng gĕi kǒu kĕ de , ná bǐng lái yíngjiē taóbì de .