21 Jiāng nǐde waì paó gĕi tā chuān shang , jiāng nǐde yàodaì gĕi tā xì jǐn , jiāng nǐde zhèngquán jiāo zaì tā shǒu zhōng . tā bì zuò Yēlùsǎlĕng jūmín hé Yóudà jiā de fù .