11 Zhī tiaó kū gàn , bì beì zhé duàn . fùnǚ yào lái , diǎnhuǒ shāo zhe , yīnwei wèi zhè bǎixìng méng meì wúzhī , suǒyǐ chuàngzào tāmende , bì bù liánxù tāmen , zàochéng tāmende , yĕ bú shī ēn yǔ tāmen .