13 Dāng nà rì , bì dà fā jiǎo shēng . zaì Yàshù dì jiāngyào mièwáng de , bì zaì Āijí dì beì gǎnsàn de , dōu yào lái . tāmen jiù zaì Yēlùsǎlĕng shèng shān shang jìngbaì Yēhéhuá .