19 Mĕi fùng jīngguò bìjiāng nǐmen lǔ qù . yīnwei mĕi zǎochen tā bì jīngguò , báizhòu hēi yè dōu bì rúcǐ . míngbai zhuàn yán de , bì shòu jīngkǒng .