We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
29 Zhè yĕ shì chūyú wàn jūn zhī Yēhéhuá . tāde móu lüè qímiào , tāde zhìhuì guǎngdà .