14 Suǒyǐ wǒ zaì zhè bǎixìng zhōng yào xíng qímiào de shì , jiù shì qímiào yòu qímiào de shì . tāmen zhìhuì rén de zhìhuì , bìrán xiāomiè , cōngming rén de cōngming , bìrán yǐncáng .