29 Nǐmen bì chàng gē , xiàng shǒu shèng jié de yè jiān yíyàng . bìngqiĕ xīn zhōng xǐlè , xiàng rén chuī dí , shang Yēhéhuá de shān , dào Yǐsèliè de pánshí nàli .