20 Nǐ yào kàn Xī \'ān wǒmen shǒu shèng jié de chéng . nǐde yǎn bì jiàn Yēlùsǎlĕng wèi ānjìng de jū suǒ , wèi bù nuó yí de zhàngmù , juézi yǒng bù bá chū , shéng suǒ yī gēn yĕ bù zhé duàn .