17 Tā yĕ wèi tāmen fèng niānjiū , yòu qéng shǒu yòng zhún shéng gĕi tāmen fèn dì , tāmen bì yǒng dé wèi yè , shì shìdaì daì zhù zaì qī jiān .