7 Fāguāng de shā , ( huò zuò shèn lóu ) yào biàn wèi shuǐ chí , gān kĕ zhī dì , yào biàn wèi quányuán . zaì yĕ gǒu tǎng wò zhī chù , bì yǒu qīngcǎo , lúwĕi , hé púcǎo .