1 Zhòng hǎidǎo a , dāng zaì wǒ miànqián jìngmò , zhòng mín dāng cóng xīn dé lì , dōu yào jìn qián lái cái kĕyǐ shuōhuà . wǒmen kĕyǐ bǐcǐ biànlùn .