24 Shuí jiāng Yǎgè jiāo chū dāng zuò lǔ wù , jiāng Yǐsèliè jiāo gĕi qiǎngduó de ne , qǐbù shì Yēhéhuá ma , jiù shì wǒmen suǒ dé zuì de nà wèi . tāmen bù kĕn zūnxíng tāde dào , yĕ bù tīng cóng tāde xùn huì .