12 Wǒ céng zhǐshì , wǒ céng zhĕngjiù , wǒ céng shuō míng . bìngqiĕ zaì nǐmen zhōngjiān méiyǒu bié shén , suǒyǐ Yēhéhuá shuō , nǐmen shì wǒde jiànzhèng , wǒ yĕ shì shén .