23 Zhū tiān nǎ , yīngdāng gē chàng , yīnwei Yēhéhuá zuò chéng zhè shì . dì de shēn chù a , yīngdāng huānhū , zhòng shān yīngdāng fā shēng gē chàng , shùlín hé qízhōng suǒyǒude shù , dōu dāng rúcǐ , yīnwei Yēhéhuá jiùshú le Yǎgè , bìng yào yīn Yǐsèliè róngyào zìjǐ .