10 Wǒ cóng qǐchū zhǐ míng mòhòu de shì , cóng gǔ shí yán míng wèi chéng de shì , shuō , wǒde chóu suàn bì lìdéng , fán wǒ suǒ xǐyuè de , wǒ bì chéngjiù .